Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bài kiểm tra

Tại đây, bạn có thể xem, quản lý và quan trọng nhất là đưa ra phản hồi về tất cả các Bài kiểm tra do học sinh gửi.

Bài kiểm tra
Bài kiểm tra

Trong chế độ xem này, nằm ở trên cùng là các tab phân tách chúng thành bốn danh sách là Tất cả, Đạt, Không đạt và Đang chờ xử lý. 

Tiếp theo, chúng ta có tính năng Hành động hàng loạt và cả các tùy chọn để Lọc theo khóa học hoặc ngày, Tìm kiếm và Sắp xếp.

Tiếp theo là Danh sách các lần làm bài kiểm tra. Danh sách này bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin bài kiểm tra: Tiêu đề bài kiểm tra & Thời gian gửi bài kiểm tra
 • Khóa học: Tên khóa học
 • Câu hỏi: Số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra
 • Tổng số điểm: Tổng điểm của bài kiểm tra
 • Câu trả lời đúng: Số câu trả lời đúng
 • Câu trả lời sai: Số câu trả lời sai
 • Điểm kiếm được: Điểm kiếm được trong bài kiểm tra này
 • Kết quả: Kết quả bài kiểm tra là đạt hoặc không đạt

Trang chi tiết bài kiểm tra

Đánh giá
Đánh giá

Để xem thêm thông tin hoặc đưa ra phản hồi về một Lần làm bài kiểm tra, hãy nhấp vào Nút Chi tiết bên cạnh lần làm bài kiểm tra đang được đề cập. Thao tác này sẽ đưa bạn đến Trang chi tiết về lần thử làm bài kiểm tra, nơi trước tiên bạn sẽ tìm thấy thông tin như:

 • Cố gắng bởi: Tên của học sinh đã cố gắng làm bài kiểm tra
 • Ngày: Ngày nỗ lực được thực hiện
 • Câu hỏi: Số lượng câu hỏi
 • Thời gian bài kiểm tra: Giới hạn thời gian của bài kiểm tra
 • Thời gian thử: Thời gian thực hiện để gửi bài kiểm tra
 • Tổng điểm: Tổng điểm của bài kiểm tra
 • Điểm vượt qua: Điểm tối thiểu cần đạt được để vượt qua bài kiểm tra.
 • Câu trả lời đúng: Số câu trả lời đúng
 • Câu trả lời sai: Số câu trả lời sai
 • Điểm đạt được : Điểm đạt được trong bài kiểm tra
 • Kết quả: Kết quả bài kiểm tra là Đạt hoặc Không đạt

Sau đây là Tổng quan về bài kiểm tra liệt kê tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra và bao gồm các cột như: 

 • Không: Số câu hỏi
 • Loại: Loại câu hỏi
 • Câu hỏi : Tên câu hỏi
 • Câu trả lời: Câu trả lời do học sinh đưa ra
 • Đáp án đúng: Đáp án đúng do giảng viên đặt
 • Trả lời: Kết quả của câu trả lời là Đúng hoặc Sai
 • Đánh giá: Giáo viên hướng dẫn có thể sử dụng các nút Đúng và Sai bên dưới cột này để khẳng định lại câu trả lời của học sinh là Đúng hay Sai.

Phản hồi của người hướng dẫn

Cuối cùng, chúng tôi có trường Phản hồi của người hướng dẫn, người hướng dẫn có thể sử dụng trường này để thêm bất kỳ nhận xét bổ sung hoặc lời khuyên hữu ích nào cho sinh viên. Hộp văn bản này có các nút để định dạng văn bản cũng như thêm liên kết và cũng có thể chèn hình ảnh.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *