Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Q: Sửa lỗi “sản phẩm này không thể mua được”

Nếu bạn gặp lỗi sau:

A: Đây là lỗi chưa đặt giá cho sản phẩm.

Bạn vui lòng vào mục sản phẩm để đặt giá về 0 (nếu là sản phẩm tặng) hoặc đặt giá về con số cụ thể.