Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Thêm mã HTML dịch sang tiếng Anh

Để có thể thêm nút dịch sang tiếng Anh như trên, bạn có thể tạo nút chuyển ngôn ngữ Anh/Việt bằng cách thêm mã HTML sau:

<!-- GTranslate: https://gtranslate.io/ -->
<style type="text/css">
.switcher {font-family:Tahoma;font-size:10pt;text-align:left;cursor:pointer;overflow:hidden;width:163px;line-height:17px;}
.switcher a {text-decoration:none;display:block;font-size:10pt;-webkit-box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;}
.switcher a img {vertical-align:middle;display:inline;border:0;padding:0;margin:0;opacity:0.8;}
.switcher a:hover img {opacity:1;}
.switcher .selected {background:#FFFFFF url(//huongdan.aditi.vn/wp-content/uploads/2022/06/switcher.png) repeat-x;position:relative;z-index:9999;}
.switcher .selected a {border:1px solid #CCCCCC;background:url(//huongdan.aditi.vn/wp-content/uploads/2022/06/arrow_down.png) 146px center no-repeat;color:#666666;padding:3px 5px;width:151px;}
.switcher .selected a.open {background-image:url(//huongdan.aditi.vn/wp-content/uploads/2022/06/arrow_up.png)}
.switcher .selected a:hover {background:#F0F0F0 url(//huongdan.aditi.vn/wp-content/uploads/2022/06/arrow_down.png) 146px center no-repeat;}
.switcher .option {position:relative;z-index:9998;border-left:1px solid #CCCCCC;border-right:1px solid #CCCCCC;border-bottom:1px solid #CCCCCC;background-color:#EEEEEE;display:none;width:161px;max-height:198px;-webkit-box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;overflow-y:auto;overflow-x:hidden;}
.switcher .option a {color:#000;padding:3px 5px;}
.switcher .option a:hover {background:#FFC;}
.switcher .option a.selected {background:#FFC;}
#selected_lang_name {float: none;}
.l_name {float: none !important;margin: 0;}
.switcher .option::-webkit-scrollbar-track{-webkit-box-shadow:inset 0 0 3px rgba(0,0,0,0.3);border-radius:5px;background-color:#F5F5F5;}
.switcher .option::-webkit-scrollbar {width:5px;}
.switcher .option::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius:5px;-webkit-box-shadow: inset 0 0 3px rgba(0,0,0,.3);background-color:#888;}
</style>
<div class="switcher notranslate">
<div class="selected">
<a href="#" onclick="return false;"><img src="//huongdan.aditi.vn/wp-content/uploads/2022/06/vietnam-flag.png" height="16" width="16" alt="vi" /> Tiếng Việt</a>
</div>
<div class="option">
<a href="#" onclick="doGTranslate('vi|en');jQuery('div.switcher div.selected a').html(jQuery(this).html());return false;" title="English" class="nturl"><img data-gt-lazy-src="//huongdan.aditi.vn/wp-content/uploads/2022/06/uk-flag.png" height="16" width="16" alt="en" /> English</a><a href="#" onclick="doGTranslate('vi|vi');jQuery('div.switcher div.selected a').html(jQuery(this).html());return false;" title=“Tiếng Việt" class="nturl selected"><img data-gt-lazy-src="//huongdan.aditi.vn/wp-content/uploads/2022/06/vietnam-flag.png" height="16" width="16" alt="vi" /> Tiếng Việt</a></div>
</div>
<script type="text/javascript">
jQuery('.switcher .selected').click(function() {jQuery('.switcher .option a img').each(function() {if(!jQuery(this)[0].hasAttribute('src'))jQuery(this).attr('src', jQuery(this).attr('data-gt-lazy-src'))});if(!(jQuery('.switcher .option').is(':visible'))) {jQuery('.switcher .option').stop(true,true).delay(100).slideDown(500);jQuery('.switcher .selected a').toggleClass('open')}});
jQuery('.switcher .option').bind('mousewheel', function(e) {var options = jQuery('.switcher .option');if(options.is(':visible'))options.scrollTop(options.scrollTop() - e.originalEvent.wheelDelta);return false;});
jQuery('body').not('.switcher').click(function(e) {if(jQuery('.switcher .option').is(':visible') && e.target != jQuery('.switcher .option').get(0)) {jQuery('.switcher .option').stop(true,true).delay(100).slideUp(500);jQuery('.switcher .selected a').toggleClass('open')}});
</script>
<style type="text/css">
#goog-gt-tt {display:none !important;}
.goog-te-banner-frame {display:none !important;}
.goog-te-menu-value:hover {text-decoration:none !important;}
.goog-text-highlight {background-color:transparent !important;box-shadow:none !important;}
body {top:0 !important;}
#google_translate_element2 {display:none!important;}
</style>

<div id="google_translate_element2"></div>
<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit2() {new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'vi',autoDisplay: false}, 'google_translate_element2');}
</script><script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit2"></script>


<script type="text/javascript">
function GTranslateGetCurrentLang() {var keyValue = document['cookie'].match('(^|;) ?googtrans=([^;]*)(;|$)');return keyValue ? keyValue[2].split('/')[2] : null;}
function GTranslateFireEvent(element,event){try{if(document.createEventObject){var evt=document.createEventObject();element.fireEvent('on'+event,evt)}else{var evt=document.createEvent('HTMLEvents');evt.initEvent(event,true,true);element.dispatchEvent(evt)}}catch(e){}}
function doGTranslate(lang_pair){if(lang_pair.value)lang_pair=lang_pair.value;if(lang_pair=='')return;var lang=lang_pair.split('|')[1];if(GTranslateGetCurrentLang() == null && lang == lang_pair.split('|')[0])return;var teCombo;var sel=document.getElementsByTagName('select');for(var i=0;i<sel.length;i++)if(/goog-te-combo/.test(sel[i].className)){teCombo=sel[i];break;}if(document.getElementById('google_translate_element2')==null||document.getElementById('google_translate_element2').innerHTML.length==0||teCombo.length==0||teCombo.innerHTML.length==0){setTimeout(function(){doGTranslate(lang_pair)},500)}else{teCombo.value=lang;GTranslateFireEvent(teCombo,'change');GTranslateFireEvent(teCombo,'change')}}
if(GTranslateGetCurrentLang() != null)jQuery(document).ready(function() {var lang_html = jQuery('div.switcher div.option').find('img[alt="'+GTranslateGetCurrentLang()+'"]').parent().html();if(typeof lang_html != 'undefined')jQuery('div.switcher div.selected a').html(lang_html.replace('data-gt-lazy-', ''));});
</script>
0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *