Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Q: Không thấy nút Thêm vào giỏ hàng (Add to cart)

A: hãy làm theo các bước sau:

  • Bước 1: vào trang Admin (Quản trị)
  • Bước 2: Chọn Flatsome –> Advanced –> Catalog Mode
  • Bước 3: Tắt dấu tick ở mục ENABLE CATALOG MODE