Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Q: Làm sao để ẩn trường (field) trong Cartflow?

A: Vào Flows –> Form Fields –> Nhấn vào hình con mắt của trường để ẩn